1.     Definities

1.     Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WAME BV, te Enschede (hierna te noemen: “WAME”) wordt gesloten.

2.     Producten en diensten van WAME: de door WAME te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing, onderhoud en huur van websites, webapplicaties en mobiele apps, de huur van een server, de promotie en implementatie van een website, webapplicatie of mobiele app en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

3.     Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van WAME.

4.     Partij: opdrachtgever of WAME.

5.     Partijen: opdrachtgever en WAME.

 
2.     Toepasselijkheid

1.     Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met WAME.

2.     Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 
3.     Aanbieding en acceptatie

1.     Alle offertes en prijsopgaven door WAME gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door WAME schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

2.     Een aanbieding of offerte gedaan door WAME heeft een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij anders vermeld.

 
4.     Aanvang van de overeenkomst

1.     Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat WAME het door opdrachtgever ondertekende offerte/contract formulier ontvangen heeft.

2.     Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3.     Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

 
5.     Duur en beëindiging

1.     WAME kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens WAME niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

2.     WAME heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

3.     Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze algemene voorwaarden heeft WAME het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien opdrachtgever:

§ oneigenlijk gebruik maakt van Internet,

§ informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving,

§ informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden,

§ informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

 
6.     Levering en leveringstijd

Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van WAME zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

 
7.     Overmacht

1.     Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2.     WAME is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 
8.     Prijzen

1.     Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

2.     WAME heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 
9.     Betalingsvoorwaarden

1.     De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van WAME. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

2.     Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door WAME aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door WAME aangegeven. WAME is gerechtigd om periodiek te factureren.

3.     Indien opdrachtgever van oordeel is dat door WAME aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht van opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.

4.     Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.     Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van opdrachtgever.

 
10.   Aansprakelijkheid

1.     Indien WAME aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.     WAME zal een opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.     WAME is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat WAME is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.     WAME is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5.     WAME is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.     Indien WAME aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van WAME beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.     Opdrachtgever vrijwaart WAME voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van WAME.

8.     De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WAME of zijn leidinggevende ondergeschikten.

9.     Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever WAME derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. WAME dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

10.   Om de uitvoering van de opdracht goed, en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle gegevens die WAME nodig heeft.

11.   Alle door WAME in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van WAME totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de met WAME gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

12.   Door de grote verscheidenheid aan besturingssystemen, browsers en hardwareconfiguraties kan WAME niet garanderen dat de door WAME aan opdrachtgever geleverde producten en diensten op ieder platform storingsvrij functioneren.

13.   WAME is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal, teksten, afbeeldingen of ander materiaal wat WAME namens opdrachtgever publiceert.

14.   Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die WAME mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

15.   Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan WAME. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die WAME als gevolg daarvan lijdt.

 
11.   Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 
12.   Buitengebruikstelling

1.     WAME heeft het recht om van haar klanten te eisen geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens WAME niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. WAME zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van WAME kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2.     Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door WAME gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

 
13.   Reclame

1.     Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk acht (8) dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens WAME vervalt.

2.     Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen acht (8) dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van WAME.

3.     Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

4.     Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

 
14.   Wijziging van de voorwaarden

1.     WAME behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.     Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

 
15.   Intellectuele eigendom

1.     WAME behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurs­wet.

2.     Alle door  WAME verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schet­sen, tekeningen, software enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van WAME worden verveel­voudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3.     WAME behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 
16.   Geschillenregeling en toepasselijk recht

1.     Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WAME en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2.     Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3.     Geschillen betreffende overeenkomsten met WAME zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.